Erfinrichtingsplan functieverandering naar wonen

Van paardenhouderij naar wonen
De opdrachtgever heeft de agrarische bedrijfsvoering als paardenhouderij gestaakt. Het erfinrichtingsplan is opgesteld om functieverandering van agrarisch naar wonen te realiseren.
Het erf is opnieuw ingericht, met toevoeging van een extra woonkavel. Een aantal agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt in ruil voor een nieuw te bouwen woning. Een karakteristieke beeldbepalende stal blijft behouden.

Passend in het landschap
Zowel het bestaande als het nieuwe erf zijn landschappelijk ingepast. Zo krijgt meer streekeigen beplanting een plek en wordt er een hoogstam fruitgaard aangeplant.
Er zijn twee aantrekkelijke woonerven met een compacte bebouwing gecreëerd. Hiertussen ligt een open erf (grasland) met de uitgelichte monumentale bunker. Dit erf is toegankelijk is voor bezoekers. Met de nieuwe erfinrichting is tevens de in- en uitrit van het perceel overzichtelijker en veiliger gemaakt.

Vergroten natuurwaarden
Bovendien worden met de aanleg van een poel en een perceel bloemrijk grasland de natuurwaarden vergroot. De poel sluit goed aan op het aanwezige netwerk van poelen en watergangen in de directe omgeving.

Het nieuwe bestemmingsplan is eind 2019 aangepast en vastgesteld. Inmiddels is de uitvoering voltooid.

Hoevelaken