Van paardenhouderij naar wonen

De opdrachtgever heeft de agrarische bedrijfsvoering als paardenhouderij gestaakt. Het erfinrichtingsplan is opgesteld om een functieverandering agrarisch naar wonen om te vormen. Het erf is opnieuw ingericht, met toevoeging van een extra woonkavel. Een aantal agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt om in ruil hiervoor de woning te kunnen plaatsen. Een karakteristieke beeldbepalende stal blijft behouden.

Passend in het landschap

Zowel het bestaande als het nieuwe erf zijn landschappelijk ingepast. Zo heeft er meer streekeigen beplanting een plek gekregen en wordt er een hoogstamfruitgaard aangeplant.
Er zijn twee aantrekkelijke woonerven met een compacte bebouwing gecreëerd. Hiertussen ligt een open erf (grasland) met een uitgelichte monumentale bunker. Dit erf is toegankelijk is voor bezoekers. Met de nieuwe erfinrichting is tevens de in- en uitrit van het perceel overzichtelijker en veiliger gemaakt.

Vergroten natuurwaarden

Bovendien worden met de aanleg van een poel en een perceel bloemrijk grasland de natuurwaarden vergroot. De poel sluit goed aan op het aanwezige netwerk van poelen en watergangen in de directe omgeving.

De gemeente is akkoord met het ontwerp, het nieuwe bestemmingsplan is eind 2019 aangepast en vastgesteld. Inmiddels is de uitvoering in gang, het ‘bunkererf’ is toegankelijk en de bouw van nieuwe woning start naar verwachting eind 2020.