Erfinrichtingsplan voormalig agrarisch erf

Dit erfinrichtingsplan geeft de nieuwe inrichting weer van een voormalig agrarisch erf in het buitengebied van Nijkerk.

Functieveranderingsbeleid en rood voor rood regeling
In het kader van het functieveranderingsbeleid en de rood voor rood regeling is de functie gewijzigd naar wonen. De monumentale boerderij wordt verbouwd tot woning. Ook de monumentale bijgebouwen worden gerenoveerd. Niet monumentale bijgebouwen zijn gesloopt.  De vrijgekomen sloopmeters worden ingezet voor een nieuwe woning op een locatie elders.

Relatie met het landschap
Vanuit het erf blijft de relatie met het omliggend landschap bestaan. Vanaf de doorgaande wegen bekeken zal het erf grotendeels opgaan in de beplanting. Kavelgrenzen worden aangezet met streekeigen beplanting, ze versterken de landschapsstructuur. De kenmerkende witte voorgevel van de boerderij blijft het meest in het oog springende bouwwerk.

Met de nieuwe inrichting worden de cultuurhistorische waarden van het boerderij ensem­ble op het erf versterkt. Daarnaast wordt de inpassing van het erf in het omliggend landschap verbeterd. Het slopen van de laagwaardige bijgebouwen en de nieuwe erfinrichting dragen bij aan de kwalitatieve verbetering van het buitengebied van Nijkerk.

Particuliere opdrachtgever
Omgeving Nijkerk