Wisselse Poort, Het landschap in ERE hersteld, Landschapsecologie studiejaar 3 (2009)

Onze visie en concept zijn opgebouwd uit ruimtelijke kwaliteit, ecologische verbinding en economische drager. Met name door de contrasten tussen de verschillende landschapselementen te versterken en de speciale elementen beter zichtbaar te maken, ontstaat een kwalitatief hoogwaardig landschap. Er is voor gekozen om een ecologische verbinding te maken van de Veluwe naar de IJssel. De verbinding is geen robuuste verbinding, zoals het betreffende handboek dat voorschrijft. Een robuuste verbinding is door ons als onrealistisch beoordeeld op basis van ruimtebeslag en verstoring. In plaats van de robuuste verbinding is een verbinding op basis van de modellen Das, Kamsalamander enIJsvogelvlinder, zoals die in het gebiedsplan zijn geformuleerd. De economie binnen het studiegebied wordt gedragen door agrarische bedrijven, recreatie en de natuur. Aan de hand van de visie is het masterplan opgesteld. Van dit masterplan is een deelgebied doorontworpen. Het deelgebied geeft op detailniveau weer hoe een deel van ecologische verbinding ingericht dient te worden. Door in het deelgebied natuurdoeltypen en beleving te combineren, is een kwalitatief hoogwaardige verbinding ontstaan.

Docent: Dirk van Dorp – Studenten: Marianne van Veldhuizen, Denise Fernhout, Ria Bos, Mark Bloeming

PANEEL Wisselse poort www

Paneel Wisselse Poort